<

Logopedie - Mgr. Regina Mullerová


Kontakt

Mgr. Regina Müllerová
17. listopadu 2254/27
680 01 Boskovice

tel. 608 458 103IČ: 87144913

Provozní doba
(na základě objednání):

Po-pá: 8:00 - 16:30 hod.

Zaměření logopedické poradny

Logopedická péče pro děti předškolního a školního věku (možnost i pro dospělé)

Logopedická péče je velice důležitá pro celkový vývoj dítěte a pro správné začlenění do společnosti. Děti předškolního věku se musí naučit správně mluvit, slyšet hlásku, pochopit ji, naučit se ji tvořit a používat, ale především osvojit si správné komunikační návyky. U dětí i dospělých jedinců, u kterých se projevuje narušená komunikační schopnost, je nezbytné věnovat takovou speciální péči, aby dokázali překonat své nedostatky a nedocházelo k deformaci jejich osobnosti. Péčí o správný vývoj řeči podporujeme i duševní rozvoj a tím rozvíjíme i celou osobnost. Z toho důvodu doporučuji logopedickou péči nepodceňovat.
Rodičům nabízím vstupní vyšetření dítěte: diagnostiku dítěte, všeobecnou anamnézu a nápravu výslovnosti od nejlehčích až po nejtěžší vady - narušený vývoj řeči, mutismus, narušené článkování řeči (dyslálie - patlavost, dysartrie – ztížená artikulace), narušený zvuk řeči (huhňavost), narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost) aj.

Grafomotorika a vizuomotorika

Grafomotorika je velice důležitá nejen pro úspěch v základní škole, ale i pro budoucí rozvoj jedince. Ve spontánní kresbě se musí zejména posuzovat, jak z hlediska obsahové členitosti, bohatosti, námětové různorodosti, ale i formálního vedení čáry, plynulosti a jistoty, správného držení psacího náčiní a správných pracovních návyků při kreslení směřujeme k očekávanému cíli.
Ve vývoji řeči má obrovský význam i zrakové vnímání - vizuomotorika. Spočívá v tom, že upevňuje sluchové vjemy. Při výchově řeči zrak kontroluje mluvidla jiných osob i vlastních. Mnohé děti mají problém vybavit si zrakový vjem a většinou chybí schopnost představit si celek a sestavit jej z jednotlivých částí. Schopnost zrakového rozlišování je také mimořádně důležitá při čtení a psaní.

Rozvoj logického myšlení, poznání

Mluvíme-li o rozvoji rozumových schopností dítěte, máme na mysli rozvoj myšlení, poznávacích schopností a jazykových dovedností. Smyslové vnímání dítěte se rozvíjí hravou formou, pozorováním, experimentováním. Současně se rozvíjí i představivost, fantazie a řeč. Tím dítě získává zkušenosti i znalosti, které se fixují v jeho paměti, projevují se v chování a jednání – probíhá proces socializace v okolním světě.

Rozvoj školního a předškolního věku

Máme tím na mysli všeobecný rozvoj po stránce rozumové a matematické představy, logického uvažování, fonematického sluchu, rozvoje motoriky (jemné a hrubé motoriky, motoriky mluvních orgánů aj.), výslovnosti jednotlivých hlásek, slovní zásoby, gramatické složky řeči, rytmického cítění, jazykového citu a schopnosti souvislého vyjadřování. Toto vše je předpokladem pro optimální úspěch dítěte po všeobecné stránce.

Náprava specifických poruch učení

Specifické poruchy učení omezují přístup dítěte k získávání nejrůznějších informací. Školní prospěch většinou neodpovídá jejich možnostem, opakované neúspěchy mohou vést k rezignaci či narušení sebehodnocení. Nutná je zejména:
Náprava dyslexie – specifická vývojová dyslexie je porucha projevující se neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost. Je podmíněna poruchami v základních poznávacích schopnostech, přičemž tyto poruchy jsou často konstitučního původu.
Náprava dysortografie – charakteristickým znakem jsou pro ni obtíže ve sluchové analýze slov a ve sluchovém rozlišování hlásek, které jsou si artikulačně blízké. Projevují se v tzv. specifických asimilacích, záměnách tvrdých a měkkých slabik i v tzv. specifické artikulační neobratnosti.
Náprava dysgrafie – specifická porucha psaní jakožto grafomotorického aktu. Dítě netrpí žádnou závažnější smyslovou ani pohybovou vadou, avšak nemůže se naučit napodobit tvary písmen a číslic, nepamatuje si je, zrcadlově je obrací nebo zaměňuje jedno za druhé. Zpravidla píše toporně a křečovitě, takže písmo má někdy zcela zvláštní ráz.
Náprava dyskalkulie – je specifická porucha početních funkcí. Je jakousi obnovou dyslexie v oblasti matematiky. Nejčastěji se projevuje tím, že dítě nemůže pochopit symbolickou povahu čísla a zcela nepřiměřeně ulpívá na konkrétních názorových představách. Přechody přes desítku zpravidla dělají nepřekonatelné obtíže.
Náprava dyspinxie – porucha kresebného aktu. Jejich samostatný výskyt, bez spojení s dysgrafiemi, je vzácný.
Náprava dysmúzie - porucha schopnosti vnímat hudbu i produkovat ji, naučit se zpívat apod.